Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Articles

Articles (3)

     VoIP คืออะไร VoIP ย่อมาจาก Voice over Internet Protocol คือการสื่อสารทางเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับการโทรศัพท์ผ่านทางเครือข่าย Internet  ซึ่งมีข้อดีอันดับแรก ๆ ที่เห็นได้ชัดก็คือ  ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโทรได้ ไม่ว่าจะเป็นการโทรภายในประเทศ  หรือการโทรระหว่างประเทศก็ตาม เพราะการโทรศัพท์ผ่านทางระบบ Internet นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานผ่านทางชุมสายโทรศัพท์  ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายของส่วนที่ให้บริการด้วย

 

Fax server คืออะไร

Written by | Published in: Articles |

     Fax server เป็นระบบติดตั้งใน LAN (เครือข่ายท้องถิ่น) ที่ยอมให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ต่อกับเครือข่ายให้ส่งและรับโทรสารได้ การทำงานของระบบ Fax Server จะทำหน้าที่รับเอกสาร Fax ที่เข้ามาแปลงเป็นเอกสารในรูปแบบ Electronic หรือที่เรียกกันว่า Soft File แทน ทำให้ทุกเอกสาร Faxที่เข้ามาไม่ได้ถูกพิมพ์ออกไปด้วยการใช้กระดาษทุกครั้ง (Soft File คือผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษเฉพาะเอกสารที่เป็นสาระสำคัญ หรือที่ต้องมีการเซ็นกำกับเท่านั้น) ทำให้ลดการสิ้นเปลืองการใช้กระดาษ ลดค่าใช้จ่าย

พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ต้องรู้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมาย ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

Twitter Feeds